Izdvojene publikacije

Više 

 • 01.07.2012.

  Svrha ove studije je da ukaže na percepciju, intenzitet i oblike nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Crnoj Gori. Cilj istraživanja je bio da ponudi konstruktivne predloge za bolje razumijevanje ove pojave i preporuke za efikasan odgovor svih aktera u pružanju pomoći, podrške i zaštite žrtvama. Takođe, istraživanje treba da posluži kao značajan izvor informacija u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava i mjera borbe protiv nasilja u porodici.

 • 01.12.2011.

  I 
pored
 činjenice 
da 
sve 
veći 
procenat 
žena 
stiče 
visoko
 obrazovanje, 
položaj 
žena 
na
 tržištu 
rada
 je 
lošiji 
u 
odnosu 
na 
mušku 
populaciju,
 posebno 
u 
pogledu 
dostupnosti 
rukovodećih 
funkcija, 
a
naročito
 u 
oblasti 
politike i samozapošljavanja. Ovo istraživanje daje analizu pravnog okvira i pregled obrazovnih programa za razvoj ženskog preduzetništva; takođe, pruža uvid u demografiju, prepreke, motive i izazove u ovom području.

 • 04.07.2013.

  Naglasak Priručnika o modelima pružanja usluga socijalne zaštite je na ugovaranju socijalnih usluga, odnosno na finansijskoj podršci organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga najranjivijim marginalizovanim grupama, koje treba da se obezbjeđuju na nivou zajednice.

 • 01.06.2012.

  Ovo istraživanje ispituje stavove, mišljenja i percepcije o položaju žena u politici, a ima za cilj da pruži bolje razumijevanje o tome kako najvažniji društveni i politički akteri doživljavaju status žena u crnogorskoj politici.

 • 08.07.2013.

  Naš cilj je da pomognemo Crnoj Gori da prevaziđe siromaštvo, socijalnu isključenost i rodnu neravnopavnost, čime će se ubrzati i agenda za integraciju zemlje u EU.