Supervizija u centru za socijalni rad

02 авг 2017
image

Priručnik za supervizore

Autorke: Iva Branković, Nada Šarac i Svetlana Živanić

Ovaj priručnik namijenjen je supervizorima u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori, a njegova svrha je da pomogne u planiranju i samom sprovođenju supervizijskog procesa. Priručnik je nastao kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika, kao i samih supervizora, imajući u vidu da je supervizija na crnogorskom području na samom početku razvoja.

U okviru procesa reforme sistema socijalne i dječje zaštite, uvedene su brojne promjene u funkcionisanju centara za socijalni rad. Jedna od njih je uvođenje supervizije koja obezbjeđuje da se kroz profesionalnu podršku i učenje unaprijedi kvalitet rada stručnih radnika u centrima za socijalni rad, a time poboljša i kvalitet zaštite korisnika. Supervizija ima važnu ulogu: stručnjacima, u saradnji sa supervizorom, omogućeno je da uče iz sopstvenih iskustava, da tragaju za rješenjima problema s kojima se suočavaju u praksi, kao i da usvajaju djelotvorne mehanizme suočavanja s promjenama i stresom.

Priručnik je dragocjen za ovladavanje tehnikama i vještinama neophodnim za kvalitetno odvijanje procesa supervizije. Praktičarima je omogućeno da koriste predložene forme obrazaca za individualni plan razvoja voditelja slučaja, evidenciju za praćenje rada na slučajevima i druge korisne materijale.

Publikovanje Priručnika realizovano je kroz saradnju Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Kancelarije UNDP.