Iskorijeniti ekstremnu glad i siromaštvo

Gdje smo?

 Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

Smanjenje relativnog siromaštva i drugih dimenzija siromaštva

Ukupna stopa siromaštva je porasla u 2011., kao i njena dubina i oštrina. Stopa siromaštva porasla je sa 6.6 % 2010. na 9,3% 2011. godine. Raspoloživi pokazatelji promjena u prosječnim zaradama i potrošnji u 2011. pokazuju da je porast stope siromaštva očekivani rezultat nepovoljnih ekonomskih kretanja. Jaz između siromašnih i bogatih, kao pokazatelj dubine siromaštva, porastao je sa 1.1% u 2010. na 2.0% u 2011. godini. Oštrina siromaštva je takođe porasla u ovom periodu izvještavanja u 2011. i iznosi 0,7%, što je više nego duplo u odnosu na prethodnu godinu.

Da bi se postigle ciljane vrijednosti indikatora u okviru Cilja broj 1, Crna Gora treba da:

 • Radi na porastu svojih ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti ekonomije, što će na kraju dovesti do stvaranja novih poslova;
 • Nastavi sprovođenje reforme tržišta rada u skladu sa zakonodavstvom EU u cilju povećanja fleksibilnosti tržišta rada;
 • Smanji sivu ekonomiju;
 • Poboljša zaštitu siromašnih, s obzirom da je primarna svrha socijalne zaštite osiguranje minimuma socijalne sigurnosti za siromašne i populaciju izloženu riziku;
 • Preispita iznos materijalne zaštite s aspekta sredstava potrebnih za zadovoljenje osnovnih potreba;
 • Razvije sistem za informisanje javnosti o pravima koja se mogu ostvariti u okviru sistema socijalne i dječje zaštite u cilju povećanja pristupa pravima kroz razvoj sveobuhvatne baze podataka i informacionog sistema;
 • Pojednostavi procedure i administraciju za ostvarivanje prava koja pripadaju sistemu socijalne i dječje zaštite;
 • Razvije mjere kojima će uključiti korisnike porodične materijalne pomoći koji su u stanju da rade u programe zapošljavanja i različite oblike angažmana;
 • Identifikuje potrebe korisnika i strateško harmonizovano planiranje usluga na lokalnom i nacionalnom nivou, u cilju izbjegavanja segmentiranog i nekoordiniranog sprovođenja ciljeva i nejasne podjele uloga i odgovornosti u pojedinim sistemima;
 • Razvije usluge koje podržavaju život u zajednici i obezbijedi da korisnici u sistemu socijalne i dječje zaštite koriste usluge u njihovim neposrednim zajednicama;
 • Propiše norme i minimum operativnih standarda za rad centara za socijalni rad, sa bliže određenim uslovima za procjenu, planiranje i hitne intervencije; i uvede jednu od novih metoda – tzv. menadžere slučaja;
 • Uvede sistem kvaliteta kroz propisivanje uslova za pružanje različitih usluga – sistem akreditacije (program obuke za stručno osoblje i druga lica aktivna u socijalnoj i dječjoj zaštiti), licenciranje i sertifikaciju;
 • Uvede sistem nadzora u stručnom dijelu rada i standardima profesionalnog i etičkog ponašanja stručnog osoblja u socijalnoj i dječjoj zaštiti (Etički kod);
 • Sprovede projekat „Informacioni sistem socijalne zaštite – Socijalni karton“, kako bi se obezbijedilo pružanje podrške najsiromašnijim domaćinstvima.