Postići univerzalno osnovno obrazovanje

Gdje smo?

 UMJETNIČKO DJELO NASTALO U JULU 2010. U BIJELOM POLJU, CRNA GORA. TOKOM TRAJANJA LIKOVNE KOLONIJE KOJU JE ORGANIZOVAO SISTEM UJEDINJENIH NACIJA U CRNOJ GORI, OKO 40 UMJENIKA IZ EVROPE JE OSLIKALO I IZVAJALO BOL SIROMAŠTVA.

U školskoj 2011/2012 ukupno 14,340 djece je upisano u predškolske obrazovne ustanove, što čini 1,164 djece više nego u prethodnojj školskoj godini. Interesovanje roditelja za upis djece u javne predškolske ustanove je u porastu. Ovo nije u skladu sa raspoloživim kapacitetima, i stoga Crna Gora ima problem nedostatka prostora za organizovanje rada u predškolskim ustanovama, naročito u Podgorici, Bijelom Polju, Nikšiću i Baru.

Da bi se postiglo univerzalno primarno obrazovanje kroz ostvarivanje ciljnih vrijednosti za 2015, Crna Gora mora:

  • Proširiti kapacitete i sprovesti nove modele usluga i programa kako bi se obezbijedilo pokriće dječaka i djevojčica predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem na nivou od 40%;
  • Nastaviti organizovati kratke programe za pripremu djece za osnovnu školu i specijalizovane programe psihosocijalne podrške djeci iz najugroženijih grupa, naročito malim Romima;
  • Raditi na deinstitucionalizaciji i proširenju usluga podrške za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i razvoj međusektorske saradnje (zajedničke aktivnosti centara za resurse/ centara za socijalni rad/centara za podršku djeci sa posebnim potrebama/ dnevnih centara/ udruženja roditelja/ komisija za upućivanje/ zdravstvenih institucija);
  • Obezbijediti finansiranje dodatne stručne i tehničke podrške djeci sa smetanjama u razvoju i učiniti školske zgrade potpuno pristupačnim;
  • Poboljšati mehanizme za praćenje stepena prisustva romske i egipćanske djece i za kontrolu kvaliteta znanja koje stiču;
  • Organizovati i sprovoditi dodatnu nastavu u cilju podrške rimskim i egipćanskim učenicima u prevazilaženju jezičkih barijera i pružiti im pomoć u izradi domaćih zadataka u cilju poboljšanja njihovih rezultata u školi;
  • Nastaviti obuku nastavnika za rad sa djecom iz najugroženijih grupa i tako davati kontinuiran sistematski doprinos postizanju planiraanog Cilja – obuhvatanje sve djece primarnim obrazovanjem.