Unaprijediti rodnu ravnopravnost i osnažiti žene

Gdje smo?

 UMJETNIČKO DJELO NASTALO U JULU 2010. U BIJELOM POLJU, CRNA GORA. TOKOM TRAJANJA LIKOVNE KOLONIJE KOJU JE ORGANIZOVAO SISTEM UJEDINJENIH NACIJA U CRNOJ GORI, OKO 40 UMJENIKA IZ EVROPE JE OSLIKALO I IZVAJALO BOL SIROMAŠTVA.

Stopa zaposlenosti žena 2011. godine bila je 33.7%, dok je u istom periodu stopa nezaposlenosti bila 20.0%. Promjene u pokazateljima za Cilj #1 su neznatne i stoga veoma zabrinjavajuće, jer oba indikatora pokazuju da je sadašnji trend takav da ne možemo očekivati da stopa zaposlenosti žena dostigne ciljanih 50% do 2015. Takođe, ne možemo očekivati da stopa nezaaposlenosti žena dostigne 9%. Jedan od uzroka sadašnje situacije je ekonomska kriza koja ima negativan uticaj na ekonomske trendove u Crnoj Gori. Ipak, realno je očekivati da će se trenutna situacija poboljšati u odnosu na 2011.

Preporuke za prevazilaženje prepreka u sprovođenju ovog Cilja:

  • U cilju povećanja uešća žena na pozicijama odlučivanja, neophodno je napraviti reviziju odredbe u amandmanima na Zakon o izboru odbornika i poslanika, kojima se garantuje najmanje 30% manje zastupljenog pola na listi kandidata. Da bi se postigao željeni porast učešća žena, svaki treći kandidat na listi treba da bude osoba manje zastupljenog pola, i mandati moraju biti dodijeljeni prema redosljedu kandidata na listi. Ovo je u skladu sa preporukama Komiteta UN za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena.
  • U pogledu ekonomskog osnaživanja žena, Crna Gora i dalje mora da radi na podsticanju ženskog preduzetništva (koje je predviđeno u okviru EU IPA programa), na njihovom obrazovanju u različitim područjima, kao i na aktivnostima usmjerenim na bolju zapošljivost žena, posebno u ruralnim područjima.