6 Smanjiti smrtnost djece

Gdje smo?


Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

Izjava da je postignut planirani cilj za 2015. važi i za period izvještavanja 2011-2012. Oscilacije u vrijednostima ovog pokazatelja potiču od fenomena „malih brojeva“ (male promjene u mortalitetu djece određenog uzrasta značajno mijenjaju vrijednosti indikatora). Crna Gora je dosad postigla Ciljeve vezane sa smanjenje stope motraliteta definisane u politici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Zdravlje za sve i u Strategiji razvoja zdravstvenih usluga do 2015. godine.

Uprkos tome, veoma je važno da Crna Gora nastavi sa poboljšanjem vrijednosti ovog indikatora i smanjenjem stope smrtnosti ispod ciljne vrijednosti u cilju približavanja stopi u razvijenim zemljama.

Neophodno je:

 • Raditi na unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti vezanih za trudnoću, rođenje i rani razvoj djece, kako bi se stvorili neophodni uslovi za zdrav početak života za svako dijete.
 • Posvetiti više pažnje preventivnim aktivnostima u nekoliko sektora, kako bi se osiguralo smanjenje broja nesreća koje se dešavaju djeci i predstavljaju čest uzrok smrti u ovoj populacionoj grupi.
 • Reformisati sistem zdravstvene zaštite i dalje ga razviti sa ciljem obezbjeđenja prioritetne zaštita posebno ranjivim kategorijama populacije. U području zaštite djece, takođe je potrebno raditi na aktivnostima unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.
 • Jačati aktivnosti na unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti čije je praćenje otežano neadekvatnom registracijom aktivnosti u klinikama. Druga prepreka leži u nedovoljnom angažovanju multisektorskih organa odgovornih za monitoring i procjenu aktivnosti predviđenih Nacionalnim akcionim planom za djecu.
 • Raditi na osiguranju da sva djeca imaju svog izabranog pedijatra, na informisanju i motivisanju roditelja da osiguraju potpunu vakcinaciju svoje djece, kao i na preciznijoj registraciji u socijalnim sistemima.  Prepreke u sprovođenju povezane su sa socijalnim, ekonomskim i obrazovnim statusom majki i neadekvatnim praćenjem perioda nakon porođaja, posebno to se tiče djece koja nemaju izabranog ljekara.

 

0.6 godina
ostaje
do 2015.

1990 2015
Ciljevi
 1. Smanjiti za dvije trećine stopu smrtnosti kod djece mlađe od pet godina
  • Stopa smrtnosti djece ispod pet godina
  • Stopa smrtnosti novorođenčadi
  • Procenat djece do jedne godine starosti koja su vakcinisana protiv boginja