Smanjiti smrtnost djece

Gdje smo?

 Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

Izjava da je postignut planirani cilj za 2015. važi i za period izvještavanja 2011-2012. Oscilacije u vrijednostima ovog pokazatelja potiču od fenomena „malih brojeva“ (male promjene u mortalitetu djece određenog uzrasta značajno mijenjaju vrijednosti indikatora). Crna Gora je dosad postigla Ciljeve vezane sa smanjenje stope motraliteta definisane u politici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Zdravlje za sve i u Strategiji razvoja zdravstvenih usluga do 2015. godine.

Uprkos tome, veoma je važno da Crna Gora nastavi sa poboljšanjem vrijednosti ovog indikatora i smanjenjem stope smrtnosti ispod ciljne vrijednosti u cilju približavanja stopi u razvijenim zemljama.

Neophodno je:

  • Raditi na unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti vezanih za trudnoću, rođenje i rani razvoj djece, kako bi se stvorili neophodni uslovi za zdrav početak života za svako dijete.
  • Posvetiti više pažnje preventivnim aktivnostima u nekoliko sektora, kako bi se osiguralo smanjenje broja nesreća koje se dešavaju djeci i predstavljaju čest uzrok smrti u ovoj populacionoj grupi.
  • Reformisati sistem zdravstvene zaštite i dalje ga razviti sa ciljem obezbjeđenja prioritetne zaštita posebno ranjivim kategorijama populacije. U području zaštite djece, takođe je potrebno raditi na aktivnostima unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.
  • Jačati aktivnosti na unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti čije je praćenje otežano neadekvatnom registracijom aktivnosti u klinikama. Druga prepreka leži u nedovoljnom angažovanju multisektorskih organa odgovornih za monitoring i procjenu aktivnosti predviđenih Nacionalnim akcionim planom za djecu.
  • Raditi na osiguranju da sva djeca imaju svog izabranog pedijatra, na informisanju i motivisanju roditelja da osiguraju potpunu vakcinaciju svoje djece, kao i na preciznijoj registraciji u socijalnim sistemima.  Prepreke u sprovođenju povezane su sa socijalnim, ekonomskim i obrazovnim statusom majki i neadekvatnim praćenjem perioda nakon porođaja, posebno to se tiče djece koja nemaju izabranog ljekara.