Suzbiti HIV/AIDS, malariju i druge bolesti

Gdje smo?

 Umjetničko djelo nastalo u julu 2010. u Bijelom Polju, Crna Gora. Tokom trajanja Likovne kolonije koju je organizovao Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, oko 40 umjenika iz Evrope je oslikalo i izvajalo bol siromaštva.

Cilj nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS u Crnoj Gori (2010 – 2014) je zadržavanje niske prevalencije  HIV/AIDS u zemlji, obezbjeđenje univerzalnog pristupa prevenciji i liječenju HIV i poboljšanje kvaliteta života osoba koje žive sa HIV/AIDS kroz koordinirani multisektorski sporazum. Međutim, cilj još uvijek nije postignut, a vrijednost indikatora za 2012. godinu je mnogo viša nego za prethodne godine.

Preporuke za prevazilaženje prepreka u realizaciji ovog cilja:

  • Da bi se postigao kontinuitet u sprovođenju cilja održavanja niske prevalencije HIV/AIDS, Crna Gora mora da preduzme značajne mjere za umanjenje stigme i diskriminacije, koje predstavljaju osnovne prepreke, i mjere za jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema kroz obrazovni proces i strategije za sticanje potrebnih vještina. Veoma je važno da se sprovedu osnovni principi Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS.
  • Neophodno je raditi na daljoj kontroli bolesti u Crnoj Gori kroz: lak pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti za sve pacijente sa tuberkulozom, zaštitu ugroženih grupa sa TB (TB/HIV i MDR – TB pacijenti, romska populacija i raseljena lica); razvoj novih dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti sa kontinuiranim snabdijevanjem prvom i drugom linijom ljekova za borbu protiv tuberkuloze i kroz unapređenje i zaštitu ljudskih prava u prevenciji i liječenju bolesti.
  • Važno je raditi na edukaciji zdravstvenih radnika, daljoj reorganizaciji zdravstvenog sistema – pokretanje servisa prevencije (adekvatno priznanje i registracija servisa za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti), definisanju zdravlja kao prioriteta u svim sektorima i na razvoju aktivnosti namijenjenih unapređenju zdravlja koje zajednica može podržati.
  • Investicije i dodatni napori i sredstva za prevenciju i kontrolu hroničnih neprenosivih oboljenja.
  • Sprovođenje aktivnosti prevencije i unapređenja zdravlja kroz sistem zdravstvene zaštite bi poboljšalo proces postizanja postavljenih ciljeva.
  • Promjena načina života je osnovna komponenta potrebna za smanjenje rizika od smrti usljed kardiovaskularnih bolesti i malignih tumora u ukupnom mortalitetu. Stoga je neophodno raditi na unapređenju zdravstvenih edukativnih programa, prvenstveno kroz institucije zdravstvenog sistema, i osigurati da stanovništvo prihvati ponašanje u skladu sa zdravim stilovima života. Prepreke u sprovođenju aktivnosti na prevenciji bolesti i smrti su: široko rasprostranjena konzumacija cigareta, alkohola i psihoaktivnih supstanci, život bez mnogo aktivnosti, stres koji je prisutan u svim grupama stanovništva, faktori rizika vezani za zajednicu itd.
  • Važno je inicirati uvođenje zdravstvenih edukativnih sadržaja u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola.
  • Neophodno je ažurirati registraciju ljudi sa bolestima i umrlih po uzroku smrti, što je značajan problem za odgovarajuće planiranje zaštite od pomenutih bolesti. Baze podataka o hroničnim neprenosivim oboljenjima osigurale bi adekvatnije praćenje i evaluaciju kretanja ovih bolesti.