Nabavke

Metode nabavki

Kancelarija UNDP u Crnoj Gori sprovodi nabavke robe i usluga na osnovu kompetitivnih procesa, uz isticanje dobre reputacije organizacije. Mi se fokusiramo na transparentnost, obezbjeđivanje najisplativijh proizvoda u odnosu na kvalitet, kao i na efikasne kompetitivne procese.

Svi naši tenderi objavljuju se na ovom vebsajtu.

Za nabavke u vrijednosti manjoj od 1,000 USD koristimo metodu direktne kupovine. Za nabavke u vrijednosti između 1,000 USD i 10,000 USD koristimo metodu neformalnog ispitivanja tržišta, pri čemu je neophodno pribaviti minimum tri ponude. Za nabavke u vrijednosti preko 100,000 USD, sprovodimo međunarodno nadmetanje, pri čemu se oglas objavljuje na lokalnom sajtu, ali i na globalnom sajtu UNDP (www.undp.org), kao i na sajtu UNDP za globalno tržište (www.ungm.org), i po potrebi u odabranim publikacijama.

Sljedeće metode se koriste za nabavke robe i usluga:

  • Poziv za dostavljanje prijedloga ponuda (Call For Proposal) - pisana komunikacija sa dobavljačem, u cilju prikupljanja informacija o proizvodima, sredstvima, kvalifikacijama i iskustvu.
  • Poziv za podnošenje finansijskih ponuda (Request For Quotation) - manje formalan poziv za dostavljanje ponuda u vrijednosti ispod 100,000 USD ali iznad 10,000 USD; specifikacije o standardima; proizvod koji je već dostupan na tržištu.
  • Tenderski poziv (Invitation to Bid) - Formalno prikupljanje ponuda, uglavnom za nabavku robe; vrijednost iznad 100,000 USD; odlučujući kriterijumi su najniža cijena i tehnička kompetentnost.
  • Poziv za prikupljanje ponuda (Request for Proposal) - Formalno prikupljanje ponuda, uglavnom za nabavku usluga; vrijednost iznad 10,000 USD; koristi se za one slučajeve kada se željeni inputi i/ili outputi ne mogu kvantitativno i kvalitativno izraziti u dovoljno detalja, u trenutku objavljivanja poziva (tj. u onim slučajevima kada potražujemo konsultativne ili slične usluge ili neku kompleksnu 'robu').

Angažovanje konsultanata se obavlja kroz prilagođenz RFP proceduru. Svi kandidati prilažu svoje radne biografije, na osnovu čega UNDP obavlja izbor užeg kruga kandidata. Konsultanti koji uđu u uži krug izbora, u obavezi su da dostave svoje finansijske ponude. Najbolji konsultant se bira kroz kumulativnu procjenu, gdje se u obzir uzimaju i tehnička i finansijska ponuda.

Tenderi koji su u toku

 

Spisak ugovora u vrijednosti preko 100,000 USD za 2016. god.

Naziv/Opis posla
Dobavljači
Vrijednost u USD
Rekonstrukcija dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju
LD Gradnja 169,970.00
IT interoperabilni sistem upravljanja Aliter

450,000.00

IT oprema za CA API Alef distribucija Adria, d.o.o. 99,149.33
IT oprema - serveri i baze SAGA-CG

111,938.90