Demokratsko upravljanje

  • Cilj ovog projekta koji se sprovodi u okviru Programa za razvoj kapaciteta je poboljšanje kapaciteta Vlade Crne Gore i posebno Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za efikasno sprovođenje prioriteta vanjske politike i koordinaciju cjelokupnog procesa pregovaranja o pristupanju Evropskoj uniji.

  • UNDP podržava tekuću reformu decentralizacije u Crnoj Gori, putem jačanja međuopštinske saradnje, skupština opština i opštinskih kapaciteta za djelotvoran razvoj ljudskih resursa.

  • MONDEM projekat pruža podršku Crnoj Gori da se na bezbjedan način oslobodi viška naoružanja i da izgradi siguran, održiv i racionalan vojni arsenal.

  • UNDP pruža podršku Crnoj Gori za poboljšanje efikasnosti pravosuđa. Naime, s obzirom na broj zaostalih sudskih predmeta i nedostatak alternativnih rješenja sporova, UNDP pomaže u sprovođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i u unapređenju posredovanja.

  • Kancelarija UNDP u Crnoj Gori od 2009. godine pomaže zemlji u izgradnji kapaciteta Ministarstva pravde. Cilj projekta je da doprinese postizanju efikasnog, djelotvornog i transparentnog sistema koji je u stanju da upravlja i sprovodi svoj složeni mandat.

  • Projekat će se fokusirati na unapređenje uslova za učešće građana kroz: a) kreiranje politika putem elektronskih peticija i društvenih medija ; b) suzbijanje sive ekonomije i c) povećanje transparentnosti i odgovornosti Vlade pomoću društvenih medija i inovacija.