Unapređenje besplatne pravne pomoći i posredovanja

Pregled

Legal aid office in PodgoricaKancelarija za besplatnu pravnu pomoć u Podgorici. Foto: UNDP u Crnoj Gori/ Mediabox, Miloš Vujović

Primjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći započela je 1. januara 2012., a u okviru ovog procesa od državnih vlasti se očekuje da uspostave kancelarije za besplatnu pravnu pomoć u osnovnim sudovima širom Crne Gore. Službenici besplatne pravne pomoći u svih 15 osnovnih sudova u Crnoj Gori počeli su sa radom od januara 2012., ali nijesu sve kancelarije opremljene za rad, i modul/baza podataka besplatne pravne pomoći ne postoji ni u jednoj od njih. Zbog posljedica finansijske krize Crna Gora trenutno nema dovoljno finansijske moći da obezbijedi uslove za punu primjenu Zakona pa je podrška međunarodnih donatora u ovom pogledu od suštinskog značaja. 

Besplatna pravna pomoć bi trebalo da bude usko povezana sa posredovanjem, a uslov za to je već napravljen kroz zakonodavni okvir. Na taj način, unapređenje oba ova instituta će dovesti do smanjenja broja zaostalih sudskih predmeta i poboljšanja efikasnosti pravosuđa, koji su više puta prepoznati kao najozbiljniji nedostaci u funkcionisanju crnogorskog pravosuđa.

Iako je posredovanje kročilo u zemlju, neophodno je raditi na daljoj promociji ovog metoda rješavanja sporova i stvaranju uslova za uvođenje postupka posredovanja. Partnerstva, uključujući i regionalna, će biti uspostavljena. Ovo ne samo da će značajno doprinijeti tekućoj reformi pravosuđa već će pogurati naprijed zemlju u njenom pristupanju EU. Efikasnost pravosudnog sistema mora biti dodatno poboljšana, a dugotrajni sudski postupci i dalje zabrinjavaju. Posredovanje bi, stoga, predstavljalo poželjnu alternativu. Sveopšti cilj je stvaranje održivog sistema posredovanja u Crnoj Gori.

Opis projekta

Glavni cilj projekta „Poboljšanje efikasnosti i dostupnosti pravde kroz implementaciju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i promociju posredovanja u Crnoj Gori“ jeste da obezbjedi dvostruku podršku reformi vladavine prava u Crnoj Gori sa ciljem omogućavanja pristupa pravdi i poboljšanja efikasnosti pravosuđa. Navedeno će se postići kroz primjenu dvije komponente programa:

Cilj 1: Sprovođenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kroz obezbjeđivanje infrastrukture u preostalih 8 osnovnih sudova, obuku zaposlenih, uspostavljanje modula/baze podataka besplatne pravne pomoći u okviru Pravosudnog informacionog sistema koji će pomoći u praćenju efikasnosti sprovođenja Zakona i informisanja građana o ovom institutu, kako bi se obezbijedila dostupnost Zakona javnosti kroz sveobuhvatne kampanje podizanja svijesti i omogućavanje pristupa pravdi LGBT populaciji.

Cilj 2: Unapređenje posredovanja – Povećana upotreba posredovanja kao alternativnog sredstva rješavanja sporova jedan je od glavnih ciljeva ovog projekta u želji da se podstaknu pojedinci i preduzeća da ostvare svoja zakonska prava izbjegavanjem skupih i dugotrajnih sudskih postupaka.

Ko finansira projekat?Donator

Iznos

Vlada Norveške

USD 245,098

Ukupno

USD 245,098

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2013 USD 205,047

Decembar 2012

USD     3,498