Jačanje kapaciteta Ministarstva pravde

Pregled

Opening of the legal aid office in PodgoricaOTVARANJE KANCELARIJE ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U PODGORICI. SLIKA: BIRO VLADE CRNE GORE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Širok spektar suštinskih reformi se dešava u svim javnim institucijama. Sama Vlada se obavezala na reformu javnog sektora, dok se ministarstva suočavaju sa hitnom potrebom za ravojem efikasnijeg i transparentnijeg sistema, uključujući politike, organizaciono i finansijsko upravljanje.

Kao podrška reformskim naporima, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori od 2009. godine pomaže zemlji u izgradnji kapaciteta Ministarstva pravde u glavnim prioritetnim oblastima. Cilj projekta je da doprinese postizanju efikasnog, djelotvornog i transparentnog sistema koji je u stanju da upravlja i sprovodi svoj složeni mandat.

Opis projekta

Projekat je strukturiran oko pet opštih ciljeva koji su usmjereni na obezbjeđivanje dobrog funkcionisanja Ministarstva pravde:

Cilj 1: Poboljšanje organizacione postavke Ministarstva pravde. U okviru ovog cilja međunarodni eksperti će biti raspoređeni u Ministarstvo sa ciljem izrade sveobuhvatne studije o njegovom radu i efikasnosti. Očekuje se da će ova procjena, zajedno sa nekoliko studijskih posjeta za sticanje dobre prakse, pomoći da Ministarstvo donosi informisane odluke u svom novom modelu rada.

Cilj 2: Razvoj kapaciteta za upravljanje viših službenika, kao i razvoj vještina upravljanja projektima osoblja Ministarstva pravde. U cilju nadgradnje na postignuća prvog cilja, ovaj segment projekta će nastojati da poboljša vještine upravljanja višeg osoblja, polazeći od postojećih kompetencija i znanja.

Cilj 3: Jačanje kapaciteta Ministarstva za planiranje, razvoj i sprovođenje politika evropskih integracija i međunarodne pravne pomoći/politika saradnje. Ovaj cilj projekta obuhvata podizanje kapaciteta Vlade Crne Gore za pregovore o Poglavljima 23 i 24 u okviru pristupanja Evropskoj uniji. To podrazumijeva pružanje pomoći radnim grupama za pregovore o pomenutim poglavljima, koje vode Ministarstvo pravde Ministarstvo unutrašnjih poslova, u jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta za što djelotvornije i efektnije obavljanje funkcija u procesu pregovora s EU, u skladu s postojećim fiskalnim ograničenjima i ponudom ljudskih resursa s odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom. Takođe, sprovodi se analiza usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u području međunarodne pravne pomoći s međunarodnim standardima, uz stvaranje programa za usavršavanje sudija i tužilaca u navedenom području.

Cilj 4: Unapređenje kapaciteta informacione tehnologije u Ministarstvu. Projekat će nastojati da doprinese modernizaciji IT odjeljenja u Ministarstvu putem nabavke adekvatnog hardvera, neophodnog za podizanje efikasnosti u svakodnevnom radu.

Cilj 5: Doprinos podizanju kapaciteta pravosuđa za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kao rezultat nove organizacione strukture Ministarstva pravde, Uprava za antikorupcijsku inicijativu je postala autoritet u njegovoj nadležnosti. U svjetlu navedenog, jedan od ciljeva projekta je dalje jačanje kapaciteta crnogorskog pravosuđa za efikasniju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i sprovođenje poboljšanog krivično-zakonodavnog okvira. Ovo će se sprovesti kroz kotinuirano obrazovanje sudija i tužilaca u skladu sa programom obuke za pravosudnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je UNDP razvio 2008. godine i realizovao u saradnji s Ministarstvom pravde, Centrom za obuku sudija i Misijom OEBS u Crnoj Gori. Takođe, aktivnosti će obuhvatiti izradu i sprovođenje planova integriteta za pravosuđe i unapređenje Etičkog kodeksa za sudije i tužioce.

Šta smo do sada postigli?  • Kroz ovaj projekat napravljen je nacrt Procjene kapaciteta Ministarstva pravde koji je poslužio kao osnov za izradu novog Akta o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Ministarstva i restrukturiranje ministarstva koje je zatim uslijedilo.
  • Uz podršku projekta zaključeni su Sporazumi o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim i građanskim pitanjima, kao i o ekstradiciji, između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstava pravde Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i Makedonije.
  • Revizija postojeće Strategije i Akcionog plana za reformu pravosuđa (2007-2012), izrađena uz podršku projekta 2007. godine, izvršena je u cilju formulisanja osnova za izradu nove Strategije i Akcionog plana za reformu pravosuđa (2013-2018), čiji je nacrt odobren i usvojen od strane Vlade Crne Gore u aprilu 2014.
  • Kao odgovor na sve veće izazove u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, pružena je podrška u izradi nacrta novog Zakonika o krivičnom postupku i sprovođenju programa obuke za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za sudije i tužioce, u saradnji za Centrom za obuku sudija, Ambasadom SAD i OEBS. To je bio vrijedan doprinos podizanju profesionalnih kapaciteta nosilaca pravosudne funkcije, i posebno je prepoznat u Izvještaju Evropske unije o napretku Crne Gore za 2011. godinu. Sprovođenje programa treninga za borbu protiv korupcije za sudije i tužioce je izdvojeno kao pozitivan primjer strukturiranog i održivog pristupa temi i dobro organizovanih treninga, kojima je dosad prisustvovao 291 učesnik.
  • Usvojeni su planovi i izmjene sledećih zakona u skladu sa preporukama Evropske komisije: Zakon o sudovima, Zakon o Sudskom savjetu, Zakon o tužilaštvu i Zakon o specijalnom tužilaštvu. Novi zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom je takođe usvojen.  
  • Planovi integriteta su razvijeni od strane Ministarstva pravde, sudova i tužilaštva, kako bi se osiguralo efikasno funkcionisanje eliminisanjem nepotrebnih procedura, kontrolisanjem i smanjenjem diskrecionih moći menadžmenta, te ojačavanjem odgovornosti zaposlenih kao mjere od suštinske važnosti za sistematičnu borbu protiv korupcije i konflikta interesa. Kodeks časti za sudije je prepravljen i usklađen sa Bangalorskim principima i mišljenjima sudija Evropskog savjeta, te su postavljeni etički principi i pravila ponašanja koje je neophodno da sudije poštuju imajući u vidu očuvanje, promociju i unaprijeđivanje digniteta i reputacije sudija i sudstva.
  • Nastavni plan i program u oblasti međunarodnopravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima su kreirani i usvojeni od strane Centra za obuku sudija, objavljeni su priručnici za profesionalce, a osnažena je i regionalna saradnja. Po prvi put je uspostavljena saradnja između Ministarstva pravde, Centra za obuku sudija i Pravnog fakulteta je uspostavljena po prvi put, kroz zaključivanje Sporazuma o zajedničkoj saradnji, koji je sproveden kroz ovaj projekat.     

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Vlada Norveške

USD 241,720

UNDP

USD 120,813

Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori

USD 251,784

Vlada Crne Gore
EUR 391,983

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014 USD 372,449
Decembar 2013 USD   82,770

Decembar 2012

USD   31,103

Decembar 2011

USD   24,230

Decembar 2010

USD 103,409

Decembar 2009

USD 158,747