Drugi nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama

Pregled

Floods in Montenegro in 2010Poplave u Crnoj Gori 2010. godne. Fotografija: UNDP u Crnoj Gori/ Miloš Vujović, Mediabox

Ovaj projekat ima za cilj da omogući Crnoj Gori da pripremi, proizvede i distribuira svoju Drugu nacionalnu komunikaciju na Konferenciji država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama (UNFCCC). U ovom dokumentu biće ažuriran i pojačan sadržaj koji se odnosi na prilike u zemlji, registar gasova sa efektom staklene bašte, ublažavanje klimatskih promjena, osjetljivost na klimatske promjene, korake koje treba preduzeti za prilagođavanje klimatskim promjenama, kao i na informacije o svijesti javnosti, edukaciji, obuci, sistemskim istraživanjima i opservacijama, transferu tehnologija. Projekat će takođe poslužiti kao osnov za definisanje programskih politika u Crnoj Gori kao državi potpisnici UNFCCC.

Opis projekta

Projekat „Omogućavanje pripreme Druge nacionalne komunikacije Crne Gore za UNFCCC“ ima za cilj da pomogne Crnoj Gori da pripremi, proizvede i distribuira ovaj dokument, sa naglaskom na dva cilja:

Cilj 1: Ažuriranje inventara gasova staklene bašte (GHG). Prvi cilj je ažuriranje GHG inventara uz dodavanje nekoliko gasova i sektora koji nijesu pokriveni Prvom nacionalnom komunikacijom, kroz razvoj sveobuhvatnog plana mjerenja za prikupljanje i analiziranje podataka za Drugu i naredne nacionalne komunikacije. Ovo uključuje povećanje institucionalnih kapaciteta za izračunavanje inventara i rad na nedostajućim podacima koji su bili značajan izvor nepouzdanosti Prve nacionalne komunikacije. 

Cilj 2: Mitigacione mjere. Drugi cilj je ažuriranje poglavlja o mjerama za ublažavanje klimatskih promjena u Crnoj Gori, koje će poslužiti kao model za potencijalna kretanja emisija do 2020. Godine, i u koje će biti uključeni nalazi o ekonomskom razvoju, posebnim mjerama i projektima koji donose koristi od ublažavanja klimatskih promjena.

Cilj 3: Procjena ugroženosti i mjere adaptacije. U ovom dijelu, cilj projekta će biti izrada procjene klimatskih promjena u Crnoj Gori i njene osjetljivosti na klimatske promjene, putem jačanja napora na modeliranju i opisa osjetljivosti na klimatske promjene, pogotovo u četiri prioritetne oblasti: vodni resursi, poljoprivreda/suša, zdravlje ljudi, upravljanje obalnom zonom, turizam i zaštićena područja).

Cilj 4: Ažuriranje podataka o drugim oblastima. Četvrti set aktivnosti će za cilj imati poglavlje sa aktuelnim podacima o situaciji na nacionalnom nivou, koje će sadržati nove društveno-ekonomske podatke i odraziti bolje odnose sa statističkim agencijama i resornim ministarstvima - što će poslužiti kao osnov za bolji protok podataka u budućnosti, uključujući prikupljanje i kompiliranje ažuriranih informacija u ostalim oblastima koje zahtijeva Konferencija država članica: obrazovanje, obuka, svijest javnosti, transfer tehnologija, potrebni kapaciteti, istraživanja i sistemska posmatranja.

Šta smo do sada postigli?  • Izrađena je studija Procjena potencijala Crne Gore za prelazak na zelenu ekonomiju: sektroske studije – energija (prevoz i zgrade) i turizam, koje su predstavljene u tehničkom dijelu nacionalne platforme na Rio+ samitu u Rio de Žaneiru u junu 2012. godine;
  • Osnovan je nacionalni bioprognostički sistem, u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom i Institutom za javno zdravlje, koji ukazuje na uticaj promjena u meteorološkoj situaciji na ljudsko zdravlje i dobrobit usljed klimatskih promjena;
  • Ojačani su kapaciteti Agencije za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori i ažuriran je nacionalni inventar gasova staklene bašte 1990 – 2011.; 
  • Razvijene su mjere mitigacije sa podacima kategorizovanim po sektorima, uz odgovarajuće scenarije, analizu ekonomičnosti i listu prioriteta;
  • Urađena je procjena ugroženosti uz mjere prilagođavanja i relevantne opcije;
  • Pripremljen konačni izvještaj koji je predat Ministarstvu održivog razvoja i turizma
  • Dovršena naučna analiza nacrta Drugog nacionalnog izvještaja UNFCCC

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

GEF

USD 500,000

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2014 USD 105,595
Decembar 2013 USD 225,231

Decembar 2012

USD 138,101

Decembar 2011

USD   13,179