Turizam bez emisije gasova sa efektom staklene bašte

Pregled

Kao glavni pokretač ekonomskog rasta i investicija u Crnoj Gori, turistički sektor je - zbog prevoza, smještaja i ostalih aktivnosti vezanih za turizam - direktno i indirektno odgovoran za veliki udio u emisijama gasova staklene bašte.

Prema Prvoj crnogorskoj nacionalnoj komunikaciji za UNFCCC, uobičajeni scenario će učiniti da emisije gasova staklene bašte u Crnoj Gori do 2020. godine za 40% premaše osnov iz 1990. godine. Zbog doprinosa od preko trećine BDP i polovine kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, sektor turizma će neminovno biti važan, ako ne i vodeći, faktor u projektovanom povećanju emisije gasova staklene bašte.

Opis projekta

Glavni cilj projekta je smanjenje emisije gasova staklene bašte u crnogorskom turizmu na sljedeći način:

  • unapređenjem i usvajanjem politika i propisa koji se odnose na nizak udio ugljen-dioksida,
  • uspostavljanjem održivih mehanizama finansiranja, i
  • pružanjem podrške osmišljavanju i sprovođenju značajnih ulaganja u turističku infrastrukturu bez emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Projekat će donijeti cjelovit pristup smanjenju ekološkog otiska u glavnom i najdinamičnijem ekonomskom sektoru Crne Gore, turizmu. Krajnji cilj je smanjenje gasova sa efektom staklene bašte u crnogorskom turističkom sektoru. To će biti učinjeno unapređenjem tranzicije zemlje ka putovanjima i turizmu koji su neutralni po pitanju emisije gasova sa efektom staklene bašte, uz smanjenje potrošnje energije i transporta u okvirima novih greenfield razvojnih projekata, pomažući na taj način turizmu u identifikovanju i sprovođenju ekonomičnih opcija koje ublažavaju efekte klimatskih promjena u sektoru putovanja i smještaja, u uvođenju Sistema kompenzacije za proizvodnju i drugih inovativnih finansijskih mehanizama za kompenzaciju zaostalih emisija, kao i generisanje dodatnih prihoda za akcije ublažavanja klimatskih promjena i adaptaciju na njih u turizmu.

Takođe, projekat će direktno podržati četiri od sedam prioritetnih područja utvrđenih Strategijom Crne Gore za održivi razvoj, odnosno: 1) održivu mobilnost kroz odgovarajuće upravljanje u transportu; 2) održivi turizam kao jedan od vodećih ekonomskih sektora; 3) održivi urbani razvoj i 4) poboljšanja u racionalnom korištenju energije, povećano korištenje energije iz obnovljivih izvora.

Komponente projekta i očekivani rezultatiKomponenta 1: Politike i propisi koji se tiču niske emisije ugljen-dioksida u turizmu. Projekat će pomoći u razvoju i olakšati donošenje zakonskog i regulatornog okvira koji uvodi stroge zahtjeve za smanjenje emisije ugljen-dioksida i standarde u prostornim planovima i razvojnim projektima u turizmu; Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata biće revidiran i uključiće unošenje obaveznih mjera za ublažavanje klimatskih promjena u sve nove projekte, programe i planove za razvoj turizma. Takođe, kroz projekat će biti izmijenjen i dopunjen postojeći Wild Beauty Eko standard za turistički smještaj tako da on postane obavezan za sve nove turističke objekte. Očekivani ishod: Novi turistički objekti planirani, dizajnirani i razvijeni u skladu sa nultim Wild Beauty Eko standardom koji treba da rezultira kumulativnim smanjenjem emisije ugljen-dioksida za najmanje 60.000 t godišnje ili 1,2 miliona tona CO2 tokom životnog ciklusa projekta.

Komponenta 2: Infrastruktura za nisku emisiju ugljen-dioksida u turizmu. U okviru ove komponente biće podržan jedan broj značajnih investicionih projekata da bi se pokazale socijalne, ekološke i ekonomske koristi od ublažavanja klimatskih promjena u turizmu; Kroz projekat će se raditi s odabranim investicionim partnerima kako bi se osiguralo da dizajn novih turističkih greenfield projekata bude u potpunosti usklađen s usvojenim standardima niske emisije ugljen-dioksida; Biće pružena podrška partnerima kako bi razumjeli i primijenili zahtjeve, identifikovali i procijenili izvodljivost mjera za snižavanje emisije ugljen-dioksida, kao i kvantifikovali i pratili eventualni ekološki otisak novih turističkih projekata. Očekivani ishod: Ušteda energije ostvarena ulaganjem u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije u turističkim objektima i opštinama u Bokokotorskom zalivu koja treba da rezultira uštedom energije od 2.000 MWh godišnje i 2.600 MWh godišnje od energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

Komponenta 3: Održivi transport u u Bokokotorskom zalivu. Ova komponenta će pružiti tehničku pomoć i ulaganje u smanjenje emisije ugljen-dioksida u dijelu putovanja cestama na području Boke Kotorske; Razvoj modela na osnovu potražnje za putovanjima i Strategije i Akcionog plana za održivi priobalni prevoz u Bokokotorskom zalivu; Opcije održivog prevoza za turistička putovanja; Mjere za podizanje stepena svijesti i osiguranje podsticaja za turiste da koriste načine putovanja sa niskim emisijama ugljen-dioksida. Očekivani rezultat: Povećana upotreba javnog prevoza u priobalnim područjima, povećana prosječna brzina tranzita i smanjenje saobraćajnih gužvi na obalnim cestama; Smanjenje potrošnje goriva i emisije gasova staklene bašte u putnom prometu duž 107 km obale Bokokotorskog zaliva.

Komponenta 4: Finansiranje održivog turizma sa niskom emisijom gasova sa efektom staklene bašte. Ova komponenta će imati za cilj mobilizaciju dodatnih finansijskih sredstava za aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena u sektoru turizma i podršku uvođenju kompenzacije za proizvodnju CO2 za turiste, hotele, rentakar industriju (u početku dobrovoljno, ali s namjerom da kasnije postane obavezno). Biće obezbijeđena podrška razvoju mehanizama za procjenu ekološkog otiska i aranžmana za sprovođenje ove šeme. U okviru projekta će se takođe raditi na podizanju svijesti turista i drugih aktera o važnosti kompenzacije za proizvodnju ugljen-dioksida i potencijalu takve aktivnosti za ublažavanje klimatskih promjena. Očekivani ishod: Urađen program kompezacije za proizvodnju CO2 za turiste, hotele, rentakar službe i druge zainteresovane strane, potvrđen sa nezavisne strane i operativan; Obavljena analiza ostalih pogodnih finansijskih mehanizama i usvojena prema potrebi (npr. porez na emisiju CO2 za avioprevoznike, kazne za nepridržavanje zelenih standarda, odgovarajuće nacionalne akcije za mitigaciju u turističkom sektoru, itd.; Uspostavljen Turistički klimatski fond koji se finansira od prihoda iz programa za kompenzaciju.

Komponenta 5: Znanje, informacije i svijest o ekološkom otisku, potencijalu za ublažavanje i mjere u turističkom sektoru. Na sadašnjim naporima Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije biće izgrađena PR kampanja za promovisanje Crne Gore kao destinacije za odmor po mjeri ekologije, ali s naglaskom puno usmjerenijim na klimatske promjene i njihovo ublažavanje u okviru industrije i pojedinaca. Ovo će takođe uključiti ​​aktivnosti na unapređenju sistema kompenzacije za proizvodnju ugljen-dioksida među turistima. Očekivani ishod: Precizno mjerenje i računanje polazne osnove emisije gasova sa efektom staklene bašte i smanjenja nastalih emisija zahvaljujući aktivnostima mitigacije u turističkom sektoru; Viši stepen svijesti među turistima i u turističkoj industriji o ekološkom otisku, potencijalu za smanjenje emisija sa efektom staklene bašte i relevantnim mjerama.

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Globalni fond za životnu sredinu (GEF)

USD 3,399,000

UNDP

USD    250,000

Ukupno

USD 3,424,000

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2013 USD 93,700