Naši projekti i programi

Socijalno uključivanje

   

  • Cilj projekta je podrška procesu pružanja usluga i trajnih rješenja za najugroženije i marginalizovane grupe u zemlji – osobe sa invaliditetom, starije osobe, siromašne, ugrožene porodice itd. – kako kroz nacionalne tako i lokalne (opštinske) inicijative.

  • Projekat elektronskog socijalnog kartona ima za cilj da unaprijedi reformu sektora socijalne i dječje zaštite putem razvoja efikasnijeg i djelotvornijeg sistema.

  • Program ima za cilj poboljšanje položaja žena u pogledu njihovog ličnog integriteta, ekonomskog napretka i zastupljenosti u politici.

Demokratsko upravljanje

 

  • Cilj ovog projekta koji se sprovodi u okviru Programa za razvoj kapaciteta je poboljšanje kapaciteta Vlade Crne Gore i posebno Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za efikasno sprovođenje prioriteta vanjske politike i koordinaciju cjelokupnog procesa pregovaranja o pristupanju Evropskoj uniji.

  • UNDP podržava tekuću reformu decentralizacije u Crnoj Gori, putem jačanja međuopštinske saradnje, skupština opština i opštinskih kapaciteta za djelotvoran razvoj ljudskih resursa.

  • MONDEM projekat pruža podršku Crnoj Gori da se na bezbjedan način oslobodi viška naoružanja i da izgradi siguran, održiv i racionalan vojni arsenal.

Ekonomija i zaštita životne sredine

  

  • Projekat Beautiful Cetinje se bavi ekonomskom revitalizacijom prijestonice kroz urbanu rekonstrukciju kulturnog bogatstva uzimajući u obzir energetsku efikasnost, pružanje stručne obuke, podršku malim preduzećima i podsticanje ideja sa zelenim dizajnom i inovacija u sveukupnom urbanom razvoju.

  • UNDP podržava Vladu Crne Gore u naporima da ostvari bolje planiranje, očuvanje i održivo korišćenje potencijala biodiverziteta. Mi pružamo stručnu podršku za reviziju Nacionalne strategije biodiverziteta i Akcionog plan , tako da oni osiguraju postizanje postavljenih ciljeva.

  • Priobalno područje Crne Gore je oblast sa visokim razvojnim potencijalom, ali i sa izraženim pritiscima na prirodne resurse. Da bi se postigao održivi razvoj ovog regiona, UNDP podržava sprovođenje Integrisanog protokola za upravljanje obalnim područjem i podizanje svijesti o složenosti i krhkosti priobalnog ekosistema.

Razvoj po mjeri čovjeka