Socijalno uključivanje

  • Reforma sistema socijalne i dječje zaštite

    Cilj projekta je podrška procesu pružanja usluga i trajnih rješenja za najugroženije i marginalizovane grupe u zemlji – osobe sa invaliditetom, starije osobe, siromašne, ugrožene porodice itd. – kako kroz nacionalne tako i lokalne (opštinske) inicijative.

  • Socijalni karton

    Projekat elektronskog socijalnog kartona ima za cilj da unaprijedi reformu sektora socijalne i dječje zaštite putem razvoja efikasnijeg i djelotvornijeg sistema.

  • Program za rodnu ravnopravnost IPA 2010

    Program ima za cilj poboljšanje položaja žena u pogledu njihovog ličnog integriteta, ekonomskog napretka i zastupljenosti u politici.