Program za rodnu ravnopravnost IPA 2010

Pregled

One billion rising campaign in Montenegrin Parliament
KAMPANJA „1 MILIJARDA USTAJE“ U CRNOGORSKOM PARLAMENTU

U Crnoj Gori žene nikad nisu imale jednake uslove za ostvarivanje ljudskih prava, kao ni priliku da doprinesu nacionalnom, političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju i - samim tim - imaju koristi od ovih mogućnosti. Uprkos činjenici da je sve više žena visoko kvalifikovano i da se njihovo učešće na tržištu rada povećava, žene se i dalje u mnogo manjem broju nalaze na odgovornim pozicijama u politici i biznisu, posebno na najvišem nivou.

Razvoj politika i zakonodavstva posljednjih nekoliko godina stvorio je dobar teren za bavljenje ovim problemima. Sada je važno osigurati primjenu ovih zakona i politika. Ovo će zahtijevati ne samo političku volju, ljudski i finansijski kapacitet i kontinuirano praćenje aktivnosti, već i kulturni transformativni proces u institucijama. Taj proces transformacije treba da obuhvati uklanjanje rodne pristrasnosti iz nacionalnih razvojnih okvira, kao i ugradnju rodne svijesti u šire politike, programe i institucionalne reforme.

Opis programa

Program ima za cilj poboljšanje položaja žena u pogledu njihovog ličnog integriteta, ekonomskog napretka i političkog predstavljanja. Poseban cilj programa je jačanje kapaciteta, poboljšanje i unapređenje relevantnih mehanizama i politika. Pored toga, cilj je poboljšanje uslova za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u tri posebne oblasti: nasilje nad ženama i porodično nasilje; političko i ekonomsko osnaživanje žena.

Na širem nivou, Program za rodnu ravnopravnost aktivno doprinosi tekućim aktivnostima Vlade kada je riječ o ispunjavanju obveza prema EU u procesu pridruživanja, kao što su podrška izradi Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2013.-2017. koja je u punom skladu s principima i standardima UN i EU.

U okviru Programa sprovedene su određene studije: analize trenutne situacije u relevantnim oblastima, pravnih okvira, institucionalnih osnova, glavnih problema, načina na koji javnost razumije ova pitanja, a obezbijeđene su i preporuke za buduće aktivnosti. Ove studije su postavile osnov za održiv i efikasan sistem zaštite žrtava nasilja u porodici, a povećano je i političko učešće žena i sprovođenje posebnih mjera za njihovo ekonomsko osnaživanje. Na osnovu preporuka ovih studija dizajnirani su programi za jačanje kapaciteta za profesionalce iz ustanova koje se bave nasiljem u porodici, političke partije i žene – potencijalne preduzetnice. Takođe, sprovedena je kampanja za podizanje svijesti sa ciljem mijenjanja stereotipa i podrške razumijevanju javnosti pitanja vezanih za rodnu ravnopravnost.

Šta smo do sada postigli?Naša glavna dostignuća do sada su sljedeća:

1 . U sferi nasilja u porodici podržali smo sprovođenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, razvoj Protokola o institucijama koje provode Zakon, i uspostavili smo multidisciplinarne timove za borbu protiv nasilja. U tu svrhu organizovali smo edukativne programe za 350 stručnjaka u 21 opštini (od policije i socijalnih centara do zdravstvenih ustanova i nevladinih organizacija) , kao i za 90 profesionalaca iz oblasti pravosuđa. Takođe, podržali smo formiranje slobodne SOS linije za žrtve, uz punu nacionalnu pokrivenost i stvaranje baze podataka za institucije koje će omogućiti sistematsko praćenje slučajeva nasilja.

2 . Program za ekonomsko osnaživanje koristi preduzetnički potencijal žena, što rezultira podsticanjem lokalnog održivog razvoja. U četiri pilot opštine - Cetinju, Kolašinu, Mojkovcu i Pljevljima – unaprijedili smo smo preduzetnička znanja i vještine 150 žena, od kojih je 54 njih razvilo poslovne planove; 34 takva poslovna plana su dobila podršku za realizaciju, 18 žena je osnovalo Udruženje preduzetnica, od čega su dvije registrovale vlastiti biznis.

3 . U oblasti političke participacije zalažemo se za unapređenje stepena političkog učešća žena i rad na izgradnji kapaciteta političkih stranaka za uvođenje rodno osjetljivih politika. Kao rezultat zajedničkih napora sa partnerima, u okviru ovog projekta, u Izborni zakon je 2011. godine uvedena minimalna kvota od 30 % žena, a sačinjen je i Akcioni plan za političko osnaživanje žena, što je rezultiralo povećanjem broja žena u Skupštini sa 11 % 2010. godine na 17% 2012. godine. Napori za jačanje kapaciteta institucija dopunjeni su specifičnim treninzima za političarke, kao i javnim zastupanjem zasnovanim na istraživanjima javne percepcije, percepcije političkih stranaka i očekivanja od žena u političkom životu. Na kraju, naši napori na podizanju svijesti usmjereni su na stereotipe koji se tiču političkog učešća žena i unapređenja političkog rada žena. Koristi od ovog projekta su imale sve parlamentarne političke stranke i 167 političarki.

Ko finansira program?

Donator

Iznos

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

USD    920,728

UNDP

USD    101,500

Ukupno

USD 1,022,228

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2013 USD 266,570

Decembar 2012

USD 336,000

Decembar 2011

USD 206,662

Pregled projekta
Status:
Aktivan
Datum početka programa:
Januar 2011. godine
Očekivani datum završetka:
Mart 2014. godine
Geografska pokrivenost:
Širom zemlje/Crna Gora
Oblast rada:
Socijalna inkluzija/Rodna ravnopravnost
Menadžerka projekta:
Kaća Đuričković
kaca.djurickovic@undp.org
Tel/fax +382 20 447 466
Partneri:
Odjeljenje za rodnu ravnopravnost – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Više informacija
www.gendermontenegro.me
Dodatni dokumenti
  • Zakon o rodnoj ravnopravnosti ENG
  • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ENG
  • Nacionalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017 MNE
  • Nacionalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017 ENG
  • Strategija zaštite od nasilja u porodici MNE
  • Protokol o postpanju u slučajevima nasilja u porodici ENG