Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja

Pregled

Photo: UNDP in Montenegro/ Mediabox, Milos VujovicFotografija: UNDP Crna Gora/ Mediabox, Miloš Vujović

Projekat „Socijalni karton - Informacioni sistem socijalnog staranja (SWIS)“ predstavlja okosnicu procesa reforme socijalnog staranja, i tu reformu sprovodi putem razvoja efikasnijeg, djelotvornijeg i pravednijeg sistema socijalne zaštite i kvalitetnih usluga za siromašne i ugrožene.

Ovaj projekat za izgradnju kapaciteta podržava: pravne, institucionalne/organizacione i upravljačke promjene (reorganizacija odjeljenja u centrima za socijalni rad, mreža/pokrivenost, prekompozicija ljudskih resursa (radne prakse, obuke za unapređenje vještina i stručni tečajevi, ECDL, softver). Ovo su sve preduslovi za uvođenje tehnoloških promjena: opremanje centara hardverom i uvođenje sofisticiranog informacionog sistema (SWIS) u centrima za socijalno staranje koji zapravo osiguravaju sprovođenje tih reformi, djelotvornost i kvalitet u svom svakodnevnom radu.

Informacioni sistem pokriva cijeli poslovni proces u centrima: upravljanje slučajevima, socijalni transferi/prijave za naknade, obrada, odobrenja, nadzor i revizija (u prosjeku 70 miliona eura godišnje samo za naknade), obračuni, plaćanja, novi sistem za čuvanje podataka, poboljšani nadzor i upravljanje, izvještavanje i – posljednje, ali ne i najmanje važno – sistem proizvodi podatke u realnom vremenu u svrhu kreiranja politika zasnovanih na dokazima. Takođe, kroz modul interoperabilnosti centri za socijalni rad postaju 'one- stop shop' u kome su dostupni svi dokumenti za utvrđivanje podobnosti za socijalne naknade, a sistem generiše i takozvane e – socijalne kartone (imovina, socijalni i radni status), odnosno socijalne profile pojedinaca/porodica. Sistem će održavati interoperabilnost s 8 nacionalnih institucija: Penzijski fond, Zavod za zapošljavanje, Uprava za nekretnine, Porezna uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova (centralni registar stanovništva i motornih vozila), Ministarstvo obrazovanja i Veterinarska uprava.

Sistem omogućava bolji uvid u to ko su korisnici, filtrira one koji ne ispunjavaju uslove (smanjenjem pogrešaka koje se odnose na takozvanu isključenost i uključenost), smanjuje broj primalaca višestrukih naknada i štedi na administrativnim troškovima. Ove uštede mogu dati fiskalni prostor za proširenje pokrivenosti socijalnom pomoći većeg broja onih kojima je pomoć zaista potrebna. Korisnici i podnosioci zahtjeva za naknade više neće doživljavati teškoće koje oduzimaju vrijeme i biti izloženi troškovima povezanim sa prikupljanjem potrebne dokumentacije. S druge strane, socijalni radnici će biti znatno rasterećeni od administrativnog tereta i biće u mogućnosti da posvete više vremena ljudima u stanju potrebe uz pomoć takozvanih 'soft' mjera.

Sistem takođe generiše podatke o ljudima koji ne ispunjavaju zahtjeve podobnosti (i razloge za to), kao i obrasce u primanjima, socijalnoj situaciji, geografskom položaju i drugim društveno-demografskim karakteristikama podnosilaca zahtjeva i korisnika. Ovi podaci koji se dobijaju u realnom vremenu i zasnovani su na dokazima mogu pružiti vrlo vrijedne informacije za formulisanje politika, praćenje sprovođenja i procjenu socijalnog učinka.

Opis projekta

Projekat ima za cilj reformu sistema socijalnog staranja, sa specifičnim osvrtom na:

- Sprovođenje pravne, institucionalne/organizacione (mreža, pokrivenost, upravljanje, reorganizacija ljudskih resursa i osoblje nadogradnja) reforme; tehnološke promjene kroz razvoj i uvođenje sofisticiranog informacionog sistema koji osigurava sprovođenje ovih reformi.

- Poboljšanje kvaliteta socijalnih usluga za korisnike, smanjenje radnog opterećenja, administrativnih troškova i vremena potrebnog za postupak prijavljivanja. Ovo će se postići kroz transformaciju glavnog pružaoca socijalnih usluga - centara za socijalno staranje koji postaju "one stop shop" u kojima će odluke o podobnosti za socijalne naknade biti automatski generisane. Svi ostali poslovni procesi u centru će biti automatizovani.

- Pomoć u osiguranju boljeg planiranja resursa, finansijske revizije u socijalnom sektoru i boljeg planiranja ciljane socijalne pomoći. Sistem će osigurati precizniju identifikaciju ciljnih grupa, definisanje odgovarajućih i mjerljivih aktivnosti, bolje praćenje potrošenih sredstava (na nivou ukupne potrošnje, kao i pojedinih rashoda), i praćenje i evaluaciju učinaka koje ciljani programi staranja imaju na socijalno ugroženu populaciju.

- Povećanje kredibiliteta sistema socijalnog staranja. Trenutno Ministarstvo rada i socijalnog staranja ulaže značajne napore u procjenjivanju da li su najsiromašnije porodice te koje primaju socijalnu pomoć. Razvoj SWIS će poboljšati ciljanje i smanjiti pogreške što se tiče uključivanja i isključivanja.

Šta smo do sada postigli?Komponenta 1 : Dizajn i konceptualizacija sistema

1.1 . Analiza i razvoj institucionalnih i organizacionih promjena u centrima za socijalni rad

1.2 . Definisanje pravnog okvira za SWIS i za restrukturiranje radnih procesa i institucionalnog okruženja. Revizija Zakona o socijalnoj zaštiti i razvoj 6 sveobuhvatnih podzakonskih akata.

1.3 . Analiza i specifikacija funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva SWIS

1.4 . ISSS - Analiza i tehnički dizajn i specifikacija ISSS sistema

Komponenta 2 : Okvir za interoperabilnost i međuinstitucionalno povezivanje

2.1 . Analiza i definisanje elemenata Okvira za interoperabilnost

2.2 . Analiza učesnika i povezanih institucija, kao i pratećeg informacionog sistema

2.3 . Razvoj pravnih , organizacionih, semantičkih i tehničkih segmenata Okvira za interoperabilnost

2.4 . Definisanje i ugovaranje međuinstitucionalnih sporazuma/ugovora sa 8 institucija o razmjeni podataka

 2.5 . Analiza i specifikacija funkcionalnih zahtjeva za razvoj specifičnih sistema/modula za interakciju

2.6 . Tehnička specifikacija podsistema za razmjenu podataka

Komponenta 3 : Razvoj i primjena SWIS aplikacija i moduli za međusobno povezivanje

3.1 . Tenderska dokumentacija za jezgro SWIS. Nabavka (334,250 €)

3.2 . Razvoj i primjena SWIS aplikacija i modela međusobnog povezivanja - dvije faze pravovremeno završene.

3.3 . Izrada tehničke dokumentacije za platformu i hardver sistema u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i centrima za socijalni rad

3.4 . Priprema tehničke i tenderske dokumentacije za SCS instalacije

Komponenta 4 : Izgradnja kapaciteta

4.1 . Zakonodavni okvir - revizija Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti djece, revizija zaštite ličnih podataka, izrada pet važnih podzakonskih akata neophodnih za institucionalnu/organizacionu reformu centara za socijalni rad (posredovanje pri zapošljavanju, pokrivenost  mreže usluga, socijalne naknade, aktivacija radne snage, itd.).

4.2 . Formulacija jedinstvenih odluka (26) o socijalnim naknadama.

4.3 . Analiza kapaciteta, analiza potreba za obukom i razvoj nastavnog plana i programa.

4.4 . Pregled organizacije i kapaciteta Sektora za informacionu tehnologiju i analiza Ministarstva rada i socijalnog staranja. Nabava vozila za Sektor.

4.5 . Socijalni karton - ISSS konferencija

4.10 . Uspostavljanje i podrška Radnoj grupi (glavni korisnici/agenti promjene) iz centara za socijalni rad i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Radionice . Predstavljanje i promocija projekta u centrima za socijalni rad.

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

Vlada Crne Gore

Faza I: € 1,151,981.00

Faza II: € 810,000

UNDP

Faza I: € 127,998  

Faza II: € 90,000

Ukupno

€ 2,179,979

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

December 2014 USD 947,743
Decembar 2013 USD 256,000

Decembar 2012

USD   25,600