Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije

Pregled

Social services for people with disabilities in NiksicRadionica za proizvodnju suvenira u okviru socijalnih servisa za osobe sa invaliditetom u Nikšiću. Foto: UNDP Crna Gora/MEDIABOX, Miloš Vujović

Jačanje socijalne inkluzije marginalizovanih grupa u crnogorskom društvu je prepoznato kao jedan od prioriteta na evropskom putu zemlje. Da bi podržao ove napore, UNDP se udružio sa različitim vladinim ministarstvima i organima, lokalnim vlastima, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva da bi razvili zajednički projekat „Unapređenje socijalne inkluzije“.

Cilj projekta je podrška procesu pružanja usluga i trajnih rješenja za najugroženije i marginalizovane grupe u zemlji – osobe sa invaliditetom, starije osobe, siromašne, ugrožene porodice itd. – kako kroz nacionalne tako i lokalne (opštinske) inicijative.

Opis projekta

Opšti cilj – ranjivim, socijalno isključenim grupama olakšati pristup sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim servisima u okviru njihovih porodica i lokalnih zajednica.

Poseban cilj – Izgraditi i ojačati institucionalne mehanizme i kapacitete koji će omogućiti razvoj socijalnih servisa u okviru lokalne zajednice koji odgovaraju na potrebe marginalizovanih grupa doprinoseći njihovoj socijalnoj inkluziji i kvalitetu života.

Šta smo do sada postigli?Glavna dostignuća projekta mogu se svrstati u 4 kategorije:

1.       Izgradnja kapaciteta na centralnom nivou za planiranje, delegiranje i upravljanje decentralizacijom socijalnih servisa:

-  Sprovedena procjena potreba postojećih socijalnih servisa u tri pilot opštine (Bar, Nikšić, Bijelo Polje), mapiranje socijalnih usluga u cijeloj zemlji, kao i institucionalna, pravna i organizaciona analiza u svrhu formiranja novog mehanizma razvoja socijalnih servisa u lokalnoj zajednici. Pružen je doprinos procesu stvaranja novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i odgovarajućih podzakonskih akata i nacrta strukture novog odjeljenja za razvoj socijalnih servisa u okviru Ministarstva rada i socijalnog staranja;

2.       Decentralizacija i unapređenje novih i postojećih socijalnih servisa:

- Procedure i kriterijumi finansijske podrške pružaocima servisa definisane su i pretvorene u „pilot“ projekte u 9 opština (sprovedena 3 restriktivna konkursa za finansijsku podršku socijalnim servisima u okviru lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od 746,717 eura: u prvom krugu je podržano 12 socijalnih servisa u 3 pilot opštine, 17 socijalnih servisa u 6 pilot opština u drugom krugu, kao i 23 socijalna servisa u 9 pilot opština u trećem krugu; Prva faza podrške socijalnim servisima zabilježila je 781 korisnika 12 socijalnih servisa, u drugoj fazi je zabilježeno 1,452 korisnika 17 socijalnih servisa, dok je u trećoj fazi  zabilježeno 1,953 korisnika 23 socijalna servisa. Takođe, mapiranje socijalnih servisa u Crnoj Gori zabilježilo je 8,539 korisnika, od kojih je 17% korisnika usluga predviđenih ovih projektom; 60 osoba je zaposleno preko podržanih socijalnih servisa, od kojih su 14 osobe sa invaliditetom. Razvijen je i internet portal po mjeri korisnika za razmjenu iskustava među pružaocima servisa, praktičnih znanja, najboljih praksi i smjernica za uspostavljanje servisa.

3.       Izgradnja kapaciteta pružalaca socijalnih servisa na lokalnom nivou:

-  Organizovani treninzi za aktere na lokalnom nivou u oblasti planiranja, projektovanja, pružanja i održivosti socijalnih servisa (organizovano 19 radionica/seminara sa 415 učesnika); Organizovane obuke u oblasti komunikacija za pružaoce socijalnih servisa u 9 opština i sprovedena 51 individualna konsultacija sa njima; Organizovana studijska posjeta Srbiji za 24 predstavnika pružalaca socijalnih servisa, Centra za socijalni rad, lokalne samouprave i Zajednice opština; Organizovana prva regionalna konferencija „Starenje i starost – Kvalitet života“ za 133 učesnika; Organizovane 3 nacionalne konferencije za više od 120 učesnika na temu decentralizacije i nacrta lokalnog plana za razvoj socijalnih servisa.

4.       Lokalni plan za razvoj socijalnih servisa:

- Zajedno sa Zajednicom opština napravljen je, i distribuiran svim opštinama, Priručnik za jedinstvene procedure za izradu, donošenje i sprovođenje lokalnih planova za razvoj socijalnih servisa; Podržana je izrada opštinskih lokalnih planova za razvoj socijalnih servisa u 15 opština (lokalni parlament je usvojio 6 planova; proces planiranja je u toku u 9 opština).

Ko finansira projekat?

Donator

Iznos

EU (IPA 2010)

€ 1,180,400

UNDP

€    118,040

Ukupno

€ 1,298,440

Realizacija sredstava u prethodnim godinama

Decembar 2013 € 436,929

Decembar 2012

€ 420,000

Decembar 2011

€ 239,000