Razvoj inovativnih tehnologija za turizam u prirodi

24.12.2014.

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Crne Gore i Hrvatska gorska služba spašavanja, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, Gorskom službom spašavanja Crne Gore i Hrvatskom gospodarskom komorom-Županijska komora Dubrovnik, sprovode projekat „Razvoj inovativnih tehnologija za turizam u prirodi“. Osnovni cilj projekta je unaprjeđenje turističke ponude zaleđa primorskog regiona Crne Gore i Dubrovačko-Neretvanske županije, kroz izgradnju savremenih platformi za promociju destinacije i turističkih proizvoda, saradnju preduzetnika i definisanje standarda sigurnosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 498.957,16 EUR, od čega Evropska unija finansira 419.845,50 EUR. Projekat se sprovodi u periodu februar 2013. - februar 2015. godine.

U cilju predstavljanja ponude prekogranične destinacije na značajnim emitivnim tržištima, projekat će podržati predstavljanje po 5 agencija iz Crne Gore i iz Hrvatske na specijalizovanoj radionici u Stokholmu, Švedska. Kroz interaktivnu komunikaciju sa turoperatorima i agencijama sa švedskog tržišta, uz medijsku promociju, očekuju se konkretni dogovori za saradnju i povećanje broja turista sa ovog tržišta za specifične programe turizma u prirodi. Sredstvima projekta će biti pokriveni troškovi prevoza i smještaja (pun pansion) za po jednog predstavnika agencije.

Radionica će biti održana 27. januara 2015. godine, uz logističku podršku predstavništa Hrvatske turističke zajednice u Švedskoj.

Nominovanje agencija će se izvršiti nakon prikupljanja prijava i ocjene usklađenosti rada sa setom kriterijuma koji su navedeni u ovom pozivu. Rangiranje agencija će se izvršiti prema ukupnom zbiru bodova koji se dobija na osnovu datih kriterijuma. Maksimalan zbir bodova je 100. Pored svakog kriterijuma je navedeno koji je maksimalan iznos bodova koje može donijeti.

Molimo vas da popunjeni formular za prijavu dostavite na adrese: biljana.bozovic@montenegro.travel i viktor.subotic@undp.org, najkasnije do 29. decembra 2014. godine.