Održan Okrugli sto o Strategiji zaštite od nasilja u porodici 2016-2020

13.10.2015.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Tematskom grupom za rodnu ravnopravnost i ljudska prava u okviru sistema UN za Crnu Goru, organizovalo je Okrugli sto na temu nacrta Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020) u čijem radu su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, centara za socijalni rad, pravosuđa, policije i nevladinih organizacija.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i stalna predstavnica Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Fiona Mekluni istakle su značaj adekvatne institucionalne borbe protiv nasilja u porodici, naglašavajući da nasilje u porodici nije privatna stvar, već društveni problem za čije rješavanje je neophodna dugoročna posvećenost.

Ministarka Kovačević je rekla da Strategija zaštite od nasilja u porodici predstavlja dokument Vlade Crne Gore u kome će se definisati opšta politika zemlje u odnosu na zaštitu od nasilja u porodici za period 2016-2020, čime se osigurava kontinuitet strateškog pristupa u zaštiti od nasilja u porodici koji je obuhvatila prethodna Strategija (2011-2015). Ministarka je istakla važnost uspostavljanja bolje koordinacije u radu institucija, počevši od prikupljanja i razmjene podataka, do izgradnje sveobuhvatnog sistema socijalne zaštite, čemu će ovo Ministarstvo dati prioritet u daljem radu.

Stalna predstavnica Sistema UN u Crnoj Gori, gđa Mekluni se osvrnula na poražavajuće rezultate istraživanja koje je 2012. godine sproveo UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava o percepciji građana i njihovom stavu kada je u pitanju nasilje u porodici. Naime, istraživanje je pokazalo da postoji visok stepen tolerancije prema raznim oblicima nasilja nad ženama i da svaki četvrti ispitanik, pretežno muškog pola, smatra da je žrtva odgovorna za nasilje i da je fizičko nasilje u nekim situacijama opravdano. Međutim, ona je istakla da nijedna vrsta nasilja ne može biti opravdana i da je jedna od najvažnijih misija Sistema UN u Crnoj Gori upravo borba protiv nasilja u porodici. Stoga je snažna njihova podrška Vladi Crne Gore i ostalim nacionalnim partnerima u prevenciji i eliminaciji nasilja nad ženama i djecom, u skladu sa Konvencijom UN o pravima djeteta, Konvencijom UN o eliminaciji svih vrsta diskriminacije nad ženama i Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Gđa McCluney je čestitala nacionalnim partnerima što su nasilje u porodici prepoznali kao prioritetnu oblast u svom radu, o čemu svjedoči i njihovo aktivno učešće u aktivnostima koje se odnose na ovu temu.

Vlada Crne Gore će u četvrtom kvartalu ove godine razmatrati Strategiju, čime će se dijelom odgovoriti na obaveze preuzete ratifikovanjem Istanbulske Konvencije, koja je stupila na snagu u avgustu 2014. godine.

Minister of Labour and Social Welfare Zorica Kovačević and UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative to Montenegro Fiona McCluney emphasized the importance of adequate institutional response to the violence in family and reiterated that violence is not a private matter, but a social issue which requires long term commitment in order to be efficiently and effectively addressed.
 
Minister Kovačević said that the Strategy on Protection from Violence in Family represents a document which will define overall country's policy in this area for the period from 2016 to 2020, thus ensuring continuity of the strategic approach instituted by the previous Strategy (2011-2015). She underlined the need for better coordination among institutions, data collection and exchange, and building a comprehensive system of social protection, which will be one of the priorities of the Ministry of Labour and Social Welfare.

UN Resident Coordinator in Montenegro, Ms. McCluney looked back at some of the disturbing data revealed in the survey about citizens' perceptions and attitudes towards domestic violence, conducted in 2012 by UNDP in partnership with the Ministry for Human and Minority Rights. Namely, the survey showed that there is a high level of tolerance towards different forms of violence against women, as every fourth respondent, predominantly male, believes that the victim is responsible for the violence, and that there are situations in which physical violence was acceptable. However, she pointed out that there are no circumstances that can justify violence and reiterated that the protection of victims and prevention of violence in family is one of the important goals on the agenda of the UN System in Montenegro. This is why the UN System strongly supports the Government of Montenegro and other national partners in prevention and elimination of violence against women and children, in line with the UN Convention on the Rights of the Child (UN CRC), UN Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women (UN CEDAW) and the Council of Europe's Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). Ms. McCluney congratulated national partners for recognizing domestic violence as a priority area in their work and thanked them for their active participation in activities related to this matter.
 
The Strategy will be considered in the fourth quarter of the year by the Government of Montenegro, which will contribute to the fulfilment of the obligations taken by ratifying the Istanbul Convention, that entered into force in August 2014.