Za dva mjeseca skoro 500 poziva ka SOS liniji za žrtve nasilja u porodici

26.10.2015.

Za samo dva mjeseca od osnivanja, SOS linija za žrtve nasilja u porodici zabilježila je čak 497 zahtjeva za pomoć. „Ovo je pokazatelj da se svijest građana mijenja, što dovoljno ukazuje na opravdanost uvođenja jednog ovakvog nacionalnog servisa. Moramo raditi na jačanju svijesti i kroz kampanje poput ove nalaziti načine da dopremo do svake žene u Crnoj Gori koja trpi neki vid nasilja“, istakla je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, na konferenciji za medije organizovanoj u Nikšiću, u okviru kampanje za promociju SOS linije za žrtve nasilja u porodici. Ovaj servis zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici je besplatan i dostupan 24h dnevno, 7 dana u nedjelji, a svi pozivi su anonimni. SOS linija je uspostavljena početkom septembra 2015. godine, u okviru partnerskog projekta koji zajednički sprovode Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Kancelarija UNDP, u saradnji sa NVO SOS Nikšić, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Tokom konferencije, učesnici su podsjetili na neke od poražavajućih podataka iz Istraživanja o nasilju u porodici, koje je objavljeno 2012 godine: svaka treća žena u Crnoj Gori je bila žrtva nekog oblika nasilja, dok svaki četvrti ispitanik smatra da je nasilje u nekim situacijama opravdano. U više od 80% slučajeva, članovi uže ili šire porodice žrtve znali su za nasilje, ali je samo 29% njih ponudilo neku podršku žrtvi i njenoj djeci. Samo 12% svih ovih slučajeva nasilja u porodici je bilo prijavljeno nadležnim organima.

„Svi treba da budemo svjesni da je nasilje nad ženama odraz rodne neravnopravnosti i sistemske diskriminacije na rodnoj osnovi. Čini se da patrijarhalni stavovi i obrasci ponašanja i dalje prožimaju crnogorsko društvo, zbog čega su neophodni dodatni napori institucija kako bi se uticalo na promjenu cjelokupnog društvenog okruženja. Takođe, ovakve okolnosti zahtijevaju i kolektivne napore u zastupanju nulte tolerancije prema nasilnom ponašanju kod kuće ili gdje god da se ono dešava“, naglasila je Fiona Mekluni, stalna predstavnica UNDP i stalna koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori.

Kolektivnim naporima u rješavanju problema nasilja u porodici, pored Vlade, Ministarstva i brojnih partnera, dopinos će nastaviti da daje i lokalna uprava Nikšića, rekao je gradonačelnik Nikšića Veselin Grbović. On je istakao da nasilje u porodici pogađa cjelokupno društvo i da je to tema o kojoj se više ne ćuti već govori i traži rješenje.

Sa takvim stavom saglasio se i Danijel Urtado Dominges, zamjenik šefa Sektora saradnje u  Delegaciji EU u Crnoj Gori, rekavši da nasilje u porodici više nije tabu tema u Crnoj Gori. „Rezultati istraživanja u ovoj oblasti daju jednako zabrinjavajuće rezultate u zemljama EU kao i u Crnoj Gori. Iako su kvalitetni zakoni i propisi od presudnog značaja, ipak je neophodno početi sa promjenom stavova na svim nivoima odlučivanja, da bi se ovaj dug put doveo do kraja. Najveći izazov za Crnu Goru biće upravo promjena stavova i mijenjanje svijesti“ kazao je Dominges.

Ipak, rezultati postignuti za posljednja dva mjeseca su ohrabrujući. „Uvođenjem servisa nacionalne SOS linije Crna Gora pruža novi standard u zaštiti žrtava nasilja u porodici jer žrtve mogu da računaju na brz i efikasan odgovor na nasilje u porodici. Svi oni koji su uključeni u sistem zaštite mogu računati na nas kao odgovorne partnere, jer preuzimamo odgovornost i zauzimamo ulogu koja nam pripada, a to je osnaživanje žrtve“, rekla je koordinatorka SOS linije Nataša Međedović.

Problem nasilja u porodici predstavlja jedan od ključnih problema u crnogorskom društvu, za čije rješavanje je neophodan adekvatan pristup i odgovor svih nadležnih i institucija i relevantnih aktera. Na tom polju je učinjen značajan pomak, čemu u prilog govori uspostavljanje nacionalne SOS linije za žrtve nasilja i ratifikacija Istanbulske konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Međutim, u borbi protiv nasilja u porodici državi Crnoj Gori tek predstoje brojni izazovi, a adekvatno rješavanje tog problema će biti moguće jedino uz međuinstitucionalnu saradnju i dalje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim propisima i standardima u ovoj oblasti.