Javni poziv nevladinim organizacijama

27.03.2017.

Na osnovu Projektnog dokumenta Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansira Evropska unija, kancelarija UNDP u Crnoj Gori upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za jednog/u člana/cu Partnerskog odbora u Crnoj Gori

Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu

U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog drutva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Dio aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnosi se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava u primjeni usvojene Metodologije za transparentnu raspodjelu javnih sredstava organizacijama civilnog sektora, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog sektora u pripremi Projektnih dokumenata u skladu sa Metodologijom.

Članovi Partnerskog odbora će jednom godišnje učestvovati u radu Regionalnog Upravnog odbora, kako bi doprinjeli ujednačenoj realizaciji osnovnih projektnih ciljeva. U skladu sa Projektnim dokumentom, Partnerski odbor u Crnoj Gori će činiti predstavnici Ministarstva javne uprave, Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, Zajednice opština Crne Gore, TACSO tima u Crnoj Gori, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i jednog predstavnika NVO sektora.

Takođe, na projektu će se primjenjivati princip konflikta interesa, što znači da izabrani članovi PO i Nevladine organizacije koje su ih predložile,  neće imati pravo učešća u implementaciji pojedinih projektnih aktivnosti (npr. neće moći da apliciraju za grantove za NVO predviđene u okviru Projekta, neće moći da ostvare angažman kao konsultanti na Projektu i sl).

Rad članova Partnerskog odbora i njihovih zamjenika nije plaćen, i obavlja se na volonterskoj osnovi.

Postupajući u skladu s navedenim, UNDP u Crnoj Gori poziva nevladine organizacije da predlože kandidate/kandidatkinje za izbor jednog/e predstavnika/ce nevladinih organizacija u ovom Projektnom monitoring tijelu.

Za člana/icu radnih grupa jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

I Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu radnih grupa ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa ciljem Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu, a prije svega u oblasti jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava u primjeni Metodologije za transparentnu raspodjelu javnih sredstava organizacijama civilnog sektora, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog sektora u pripremi Projektnih dokumenata u skladu sa Metodologijom.
 • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa ciljem ReLOaD-a;
 • je predala poreskom organu finansijski izvještaj za prethodnu fiskalnu godinu;
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica.

II Uslovi za kandidate/ kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Partnerskog odbora može biti lice koje:

 • sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa ciljem ReLOaD-a;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik,lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.

 

III Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akata o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa ciljem projekta;
 • kopiju potvrde o podnešenom finansijskom izvještaju za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kiinje za člana/cu PO;
 • biografiju i kontakt podatke kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljem projekta;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik, lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština;
 • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu PO-a;
 • kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata.

IV Rok i način predaje dokumentacije:

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je do ponedjeljka 3. aprila 2017. godine.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Partnerskog odbora, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu UNDP-a u Crnoj Gori, ili putem pošte na adresu: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Stanka Dragojevića bb, Podgorica, s napomenom ,,Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Partnerskog odbora - Regionalni program lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu“.

UNDP Crna Gora će, u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja na dostavljene kontakt adrese obavjestiti izabranog/u kandidata/kinju o važnim informacijama i prvom sastanku Nacionalnog odbora partnera, i objaviti ime predloženih kandidata/kinja i izabranog člana/ice NVO u Partnerskom odboru Projekta na sajtu UNDP-a. Prijedlog za članove/ice PO-a biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/icu PO-a, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: dzenana.scekic@undp.org .