Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi

31.05.2017.

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansira Evropska unija, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama, akademskim institucijama i zainteresovanim pojedincima za predlaganje predstavnika/ce za članstvo u Savjetodavnoj grupi Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu u Crnoj Gori

U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog drutva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Dio aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnosi se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava u primjeni usvojene Metodologije za transparentnu raspodjelu javnih sredstava organizacijama nevladinog sektora, kao i jačanje kapaciteta organizacija nevladinog sektora u pripremi Projektnih dokumenata u skladu sa Metodologijom.

U okviru projektne strukture, predviđeno je da se uspostavi Savjetodavna grupa u cilju pružanja podrške Partnerskom odboru (kojeg čine predstavnici Ministarstva javne uprave, Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, Zajednice opština Crne Gore, TACSO tima u Crnoj Gori, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i jednog predstavnika NVO sektora) i boljem uticaju projekta na nevladin sektor i lokalnu upravu. Savjetodavna grupa se uspostavlja i da osigura tok informacija u vezi sa implementacijom projekta i efektima na nevladin sektor i lokalnu upravu. Savjetodavna grupa će se sastojati od maksimalno 15 članova/ica. Predstavnik/ca NVO, član/ica Partnerskog odbora će učestvovati u radu Savjetodavnog odbora i biti njen član/ica. Takođe, dva zainteresovana članova TACSO Lokalne akcione grupe koji su ranije potvrdili učešće u Savjetodavnoj grupi ReLOaD programa po automatizmu postaju njeni članovi/ice.

Predviđeno je da članovi/ce Savjetodavne grupe budu predstavnici NVO,akademske zajednice i zaintersovani pojedinci koji svojim prethodnim iskustvom mogu doprinijeti uspješnom radu Grupe. Posebno se ohrabruju i pozivaju lokalne organizacije (grassroots organizacije) da se prijave za članstvo u Savjetodavnu grupu, kako bi se uvažila mišljenja i stavovi različitih predstavnika NVO.  Pri izboru članova vodiće se računa o, geografskoj zastupljenosti NVO, te ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika različitih tematskih sektora.

Takođe, na projektu će se primjenjivati princip sprečavanja konflikta interesa, što znači da izabrani članovi Savjetodavne grupe, nevladine organizacije i akademske institucije koje su ih predložile,  neće imati pravo učešća u implementaciji pojedinih projektnih aktivnosti (npr. neće moći da apliciraju za grantove za NVO predviđene u okviru Projekta, neće moći da ostvare angažman kao konsultanti na Projektu i sl).

Rad članova Savjetodavnog odbora nije plaćen i obavlja se na volonterskoj osnovi.

NVO/akademska institucija može da predloži više kandidata/kinja za člana/icu Savjetodavne grupe međutim iz jedne NVO/akademske zajednice može biti izabran/a samo jedan kandidat/kinja.

I Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu radnih grupa ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
 • je predala poreskom organu finansijski izvještaj za prethodnu fiskalnu godinu;
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica.

II Koje akademske institucije mogu predložiti kandidata/kinju?

Akademske institucije mogu predložiti kandidata/kinju za člana/icu Savjetodavne grupe ako:

 • su u prethodnim godinama uspješno realizovali najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,
 • ukoliko je akademska institucija aktivna u procesima koji se tiču razvoja demokratskog društva, rada i razvoja civilnog društva

III Uslovi za kandidate/ kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije ili akademske institucije za člana/cu Savjetodavne grupe može biti lice koje:

 • ima prebivalište u  Crnoj Gori;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik,lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.
 • imaju iskustvo u radu u jednoj od sljedećih oblasti: civilno društvo, demokratski procesi, ljudska prava i biti spremni da na volonterskoj osnovi doprinesu svojim znanjem i vještinama radu Savjetodavne grupe.

IV Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akata o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini;
 • kopiju potvrde o podnešenom finansijskom izvještaju za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica;
 • biografiju i kontakt podatke kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljem projekta;
 • pismo podrške NVO koja kandiduje člana/icu u Savjetodavnu grupu.

Pojedinac koji podnosi prijavu, dužan je da, uz kandidaturu, dostavi:

 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Savjetodavne grupe;
 • izjavu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik, lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština;
 • izjavu da prihvata kandidaturu za člana/icu Savjetodavne grupe;
 • kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata.

Akademske institucije treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • pismo podrške akademske institucije koja kandiduje člana/icu u Savjetodavnu grupu
 • Informaciju o projektu ili aktivnosti realizovanim u prethodnom periodu u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,
 • biografiju i kontakt podatke kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljem projekta;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik, lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Savjetodavne grupe;
 • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Savjetodavne grupe;
 • kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) institucije koja predlaže kandidata/kinju.

IV Rok i način predaje dokumentacije:

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je do utorka 27. juna 2017. godine.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Savjetodavne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu UNDP-a u Crnoj Gori, ili putem pošte na adresu:

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Zgrada Ujedinjenih nacija

Stanka Dragojevića  bb

81000 Podgorica

Crna Gora

uz napomenu: ,,Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Savjetodavne grupe - Regionalni program lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu“.

UNDP Crna Gora će, u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja na dostavljene kontakt adrese obavjestiti izabranog/u kandidata/kinju o važnim informacijama i objaviti ime predloženih kandidata/kinja i izabranih članova/ice u Savjetodavnu grupu Projekta na sajtu UNDP-a. Prijedlog za članove/ice Savjetodavne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjetodavne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: dzenana.scekic@undp.org.