Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi

05.07.2017.

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansira Evropska unija, kancelarija UNDP u Crnoj Gori upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama, akademskim institucijama i zainteresovanim pojedincima za predlaganje predstavnika/ce za članstvo u Savjetodavnoj grupi u okviru crnogorske komponente Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu

U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog drutva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Dio aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnosi se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava u primjeni usvojene Metodologije za transparentnu raspodjelu javnih sredstava organizacijama nevladinog sektora, kao i jačanje kapaciteta organizacija nevladinog sektora u pripremi Projektnih dokumenata u skladu sa Metodologijom.

U okviru projektne strukture, predviđeno je da se uspostavi Savjetodavna grupa u cilju pružanja podrške Partnerskom odboru (kojeg čine predstavnici Ministarstva javne uprave, Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, Zajednice opština Crne Gore, TACSO tima u Crnoj Gori, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i jednog predstavnika NVO sektora) i boljem uticaju projekta na nevladin sektor i lokalnu upravu. Savjetodavna grupa se uspostavlja i da osigura tok informacija u vezi sa implementacijom projekta i efektima na nevladin sektor i lokalnu upravu. Savjetodavna grupa će se sastojati od maksimalno 15 članova/ica. Predstavnik/ca NVO, član/ica Partnerskog odbora će učestvovati u radu Savjetodavnog odbora i biti njen član/ica. Takođe, dva zainteresovana člana TACSO Lokalne akcione grupe koji su ranije potvrdili učešće u Savjetodavnoj grupi ReLOaD programa po automatizmu postaju njeni članovi/ice.

Predviđeno je da članovi/ce Savjetodavne grupe budu predstavnici NVO, akademske zajednice i zaintersovani pojedinci koji svojim prethodnim iskustvom mogu doprinijeti uspješnom radu Grupe. Posebno se ohrabruju i pozivaju lokalne organizacije (grassroots organizacije) da se prijave za članstvo u Savjetodavnu grupu, kako bi se uvažila mišljenja i stavovi različitih predstavnika NVO.  Pri izboru članova vodiće se računa o, geografskoj zastupljenosti NVO, te ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika različitih tematskih sektora.

Rad članova Savjetodavnog odbora nije plaćen i obavlja se na volonterskoj osnovi.

NVO/akademska institucija može da predloži više kandidata/kinja za člana/icu Savjetodavne grupe međutim iz jedne NVO/akademske zajednice može biti izabran/a samo jedan kandidat/kinja.

I Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu radnih grupa ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
 • je predala poreskom organu finansijski izvještaj za prethodnu fiskalnu godinu;
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica.

II Koje akademske institucije mogu predložiti kandidata/kinju?

Akademske institucije mogu predložiti kandidata/kinju za člana/icu Savjetodavne grupe ako:

 • su u prethodnim godinama uspješno realizovali najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,
 • ukoliko je akademska institucija aktivna u procesima koji se tiču razvoja demokratskog društva, rada i razvoja civilnog društva

III Uslovi za kandidate/ kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije ili akademske institucije za člana/cu Savjetodavne grupe može biti lice koje:

 • ima prebivalište u  Crnoj Gori;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik,lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.
 • imaju iskustvo u radu u jednoj od sljedećih oblasti: civilno društvo, demokratski procesi, ljudska prava i biti spremni da na volonterskoj osnovi doprinesu svojim znanjem i vještinama radu Savjetodavne grupe.

IV Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akata o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini;
 • kopiju potvrde o podnešenom finansijskom izvještaju za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni službenici, odnosno namještenici, lokalni službenici, odnosno namještenici, rukovodeća lica, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština, Glavni grad, odnosno Prijestonica;
 • biografiju i kontakt podatke kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljem projekta;
 • pismo podrške NVO koja kandiduje člana/icu u Savjetodavnu grupu.

Pojedinac koji podnosi prijavu, dužan je da, uz kandidaturu, dostavi:

 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Savjetodavne grupe;
 • izjavu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik, lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština;
 • izjavu da prihvata kandidaturu za člana/icu Savjetodavne grupe;
 • kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata.

Akademske institucije treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • pismo podrške akademske institucije koja kandiduje člana/icu u Savjetodavnu grupu;
 • Informaciju o projektu ili aktivnosti realizovanim u prethodnom periodu u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,
 • biografiju i kontakt podatke kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljem projekta;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik, lokalni službenik, odnosno namještenik, rukovodeće lice, odnosno zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Savjetodavne grupe;
 • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Savjetodavne grupe;
 • kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) institucije koja predlaže kandidata/kinju.

IV Rok i način predaje dokumentacije:

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je do ponedjeljka 24. jula 2017. godine.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Savjetodavne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu UNDP-a u Crnoj Gori, ili putem pošte na adresu:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori - UNDP Crna Gora

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Eko zgrada Ujedinjenih nacija

Stanka Dragojevića  bb

81000 Podgorica

Crna Gora

s napomenom ,,Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Savjetodavne grupe - Regionalni program lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu“.

Kancelarija UNDP u Crnoj Gori će, u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja na dostavljene kontakt adrese obavjestiti izabranog/u kandidata/kinju o važnim informacijama i objaviti ime predloženih kandidata/kinja i izabranih članova/ice u Savjetodavnu grupu Projekta na sajtu UNDP. Prijedlog za članove/ice Savjetodavne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjetodavne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: dzenana.scekic@undp.org.