ReLOaD: Opština Kotor raspisala konkurs za dodjelu budžetskih sredstava nevladinim organizacijama

28.02.2018.

Broj: 01- 2311

Kotor, 22.02.2018. god.  

OPŠTINA KOTOR U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ (UNDP) RASPISUJE:

JAVNI KONKURS

za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo sa realizacijom 1. februara, 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i nevladinih organizacija (NVO) širenjem transparentnog pristupa finansiranja NVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama. Odabrano je 5 JLS sa kojima će se realizovati aktivnosti u Kotoru, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Tivtu.

Opština Kotor i projekat ReLOaD pozivaju sve NVO iz Crne Gore da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Kotor iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.  Zaštita životne sredine, prirode, kulturne baštine i održivi razvoj

-   doprinos očuvanju statusa prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO listi svjetske baštine;

-   edukacija građana/ki u oblasti zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa životne sredine i zelenih površina;

-   sprovođenje edukativnih programa i akcija u oblasti održivog upravljanja otpadom (kompostiranje, primarna selekcija, reciklaža);

-   zaštita, unapređenje i valorizacija javnih zelenih područja.

2.  Borba protiv nasilja i zaštita i inkluzija ranjivih grupa (mladi, žene, osobe sa invaliditetom, stari)

-   promocija besplatne sos linije za žrtve nasilja i korisnike/ce psihoaktivnih supstanci;

-   podrška razvoju servisa podrške žrtvama nasilja u porodici.

3.  Omladinska politika

-   informisanje mladih o kulturnim sadržajima;

-   unapređivanje dostupnosti kulturnih sadržaja mladima, posebno iz prigradskih naselja, i definisanje mjera za uključivanje mladih sa problemima sluha, govora, vida i otežanim kretanjem;

-   podsticanje volonterizma kod mladih.

4.  Zaštita životinja

-   podrška i promocija funkcionisanju skloništa za životinje.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 12.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg trajanja projekta ReLOad biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od  6  do 9 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od aprila 2018. do kraja januara 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane NVO (udruženja ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za opštinu Kotor se može preuzeti od 22. februara - 23. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org; katica.brkanovic@kotor.me  ili lično preuzimanjem u Opštini Kotor (Građanski biro, Opština Kotor, Stari grad 317, 85 330 Kotor, Crna Gora).

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na veb-stranici: www.me.undp.org, kao i na veb stranici Opštine Kotor www.kotor.me .

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ biće održan u opštini Kotor 1. marta 2018. god. u periodu od 10,00 – 11.30 sati u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti na prvom spratu Opštine Kotor. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim Konkursom se mogu postaviti putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 19.marta 2018. god.Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od primanja pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od tri (3) primjerka obavezne dokumentacije u štampanom obliku i jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 14 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Opština Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djalatnosti
Stari grad 317

85 330 Kotor, Crna Gora

Rok za predaju aplikacija je 26. mart 2018. god. do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i veb-stranici Opštine Kotor www.kotor.me. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.